آخرین خبر/ این همه راه آمدی
آری، بنشین خسته ای و حق داری.

نفسی تازه کن...

نمی دانم چند مانده است از شب دشوار!
تا رسیدن هنوز باید رفت، کار سخت است و راه ناهموار.

شعر و دکلمه هوشنگ ابتهاج
از صفحه اینستاگرام Time_Dialog#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید