آخرین خبر/ هیچ وقت صدای عشق تا این اندازه صدای فاصله ها نبود.
هیچ وقت صدای فاصله ها این همه غرق ابهام نبود.
هیچ وقت فاصله ها این همه مثل نقره تمیز نبودند و با صدای هیچ کدر نمی شدند.

عاشق فاصله می گیرد تا عشق زنده بماند.
هیچ وقت عشق تا این اندازه به فاصله محتاج نبود.

سهراب راست گفته بود:
و عشق
صدای فاصله هاست
صدای فاصله هایی که غرق ابهامند
نه
صدای فاصله هایی است که مثل نقره تمیزند
و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر
همیشه عاشق تنهاست

عرفان نظرآهاری

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید