آخرین خبر/ با این امید که یک روز دیگر توی این دنیا هستم، حرکت بکنم.
بقیه اش دست من نیست. دست تو هم نیست.


ملت عشق
الیف شافاک#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید