آخرین خبر/ برای ماندن در یک مکان آدم باید دلایلش را هم داشته باشد، یعنی دوستانی و مهر و محبت آنها را.
وگرنه، محرکی برای ماندن در یک جا و نماندن در جای دیگر، وجود نخواهد داشت.


سوء تفاهم
آلبر کامو#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید