آخرین خبر/ غمگین مشو عزیز دلم
مثل هوا کنار توام
نه جای کسی را تنگ می‌کنم
نه کسی مرا می بیند
نه صدایم را می شنود
دوری مکن
تو نخواهی بود
من اگر نباشم.

شمس لنگرودی


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید