آخرین خبر/ یک بار دیگر از تو می‌پرسم اگر حق انتخاب داشتی چه تصمیمی میگرفتی؟
آیا زندگی کوتاه در کره زمین را انتخاب می کردی تا بعد از مدت کوتاهی همه چیز را بگذاری و بروی و تا ابد اجازه ی بازگشتن به آن نداشته باشی؟ یا با تشکر آن را رد میکردی؟


دختر پرتقالی
یوستین گردر#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید