آخرین خبر/ جوانی با دوچرخه اش به پیرزنی برخورد کرد،
به جای عذرخواهی و کمک کردن به پیر زن شروع کرد به خندیدن و مسخره کردن؛سپس راهش راادامه داد و رفت

پیرزن صدایش زد و گفت: چیزی از تو افتاده است...جوان به سرعت برگشت
وشروع به جستجو نمود؛
پیرزن به او گفت: مروت و مردانگی ات به زمین افتاد، هرگز آنرا نخواهی یافت!!!زندگی اگر خالی از ادب
و احساس و احترام و اخلاق باشد هیچ ارزشی ندارد.....‌

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است!
صدا می کنی و می شنوی؛
پس به نیکی صدا کن، تا به نیکی به تو پاسخ دهد...

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید