آخرین خبر/ زمان کمکى به فراموش کردن نمى کند
اما کمک مى کند عادت کنیم
درست مثل چشمانى که به تاریکى عادت مى کنند

انیس لودینگ
کمی قبل از خوشبختی

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید