آخرین خبر/ خیلی به چیزی وابسته نباش؛ فرض کن آنچه در اختیار داری چیزی است که جهان به طور موقت به تو داده است و میتواند در یک چشم بر هم زدن آن را یا حتى بیشتر از آن را از تو پس بگیرد.


هنر شفاف اندیشیدن
رولف دوبلیبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید