آخرین خبر/ ننه: فقط یک هنر را باید یاد بگیری
و آن هم تحمل است، تحمل
مریم: تحمل چی ننه؟
ننه: نگران آن نباش،
موضوع کم نمی آوری.

هزار خورشید تابان
خالد حسینیبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید