آخرین خبر/ خوشبختی به آسانی دست یافتنی نیست، یافتن آن در درون خود مشکل و در جای دیگر ناممکن است.


در باب حکمت زندگی
آرتور شوپنهاوربه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید