آخرین خبر/ حتی اگر از یک آدمِ نابکار بپرسید که آیا ترجیح می دهد با رذلی مثلِ خودش سروکار داشته باشد یا با آدمی بزرگوار و خوش قلب، بدونِ تردید پاسخ خواهد داد:

با آدمی بزرگوار و خوش قلب!
پیروزیِ فضیلت، در همین است ...


 ابله
داستایوفسکیبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید