آخرین خبر/ ویرانی با اولین شیشه شکسته شروع می شود و شوربختی با اولین ناامیدی.

وقتی اولین پنجره ی شکسته را شیشه نیندازی، شکستگی از این پنجره به آن پنجره سرایت می کند و‌ وقتی به اولین ناامیدی رنگ نپاشی، نا امیدی هر روز غلیظ تر می شود، هر روز سیاه تر.
ویرانی واگیر دارد، ناامیدی نیز.

ویرانی که فراگیر شود، آبادانی دیگر ماجرایی بعید است؛ دشوار بلکه ناممکن.
ناامیدی که عمیق شود، امیدواری دیگر به معجزه هم مقدور نخواهد شد.

ما مردمانی هستیم که اولین پنجره ی شکسته را شیشه نمی اندازیم و به اولین ناامیدی شور و نور نمی پاشیم؛ برای این است که منتظریم تا دستی از غیب بر آید و کاری بکند. برای این است که از خرابی خود به آبادی این و آن می گریزیم. برای این است که حسرت خورانِ بهشت دیگرانیم و نفرین کنندگان جهنم خویش...

عرفان نظرآهاری
کانال تلگرام erfannazarahariبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید