آخرین خبر/ گونه‌های تَر من،
دست پر از مِهر کسی را حس کرد
سر من ناز و نوازش‌ها دید
یک نفر نام مرا زیبا برد!
و به اندازه‌ی قلبم
دل او نیز تپید

حمید مصدق