آخرین خبر/ در زمان نادرشاه یکی از استانداران او به مردم خیلی ظلم می‌کرد و مالیات‌های فراوان از آنها می‌گرفت.
مردم به تنگ آمده و شکایت او را نزد نادر بردند.
نادر پیغامی برای استاندار فرستاد ولی او همچنان به ظلم خود ادامه می‌داد.
وقتی خبر به نادر رسید، چون دوست نداشت
کسی از فرمانش سرپیچی کند همه‌ی استانداران را به مرکز خواند.
دستور داد استاندار ظالم را قطعه‌قطعه کنند و از او آشی تهیه کنند.
بعد آش را در کاسه ریختند و به هر استاندار یک کاسه دادند و نادر به آنها گفت:
هرکس به مردم ظلم و تعدی کند
"همین آش است و همین کاسه"!

حسین ذوالفقاری
داستان‌های امثال