آخرین خبر/ صدا کن مرا
صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی‌ست
که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید...

هشت کتاب
سهراب سپهری