آخرین خبر/ از هر آزمون دشواری که با شرافت بگذری، عید می شود. تاب و توان و طاقت خویش را که بیازمایی و سربلند بشوی، مبارک خواهی شد.
رنج نهانت را که قدر بدانی و معنایش کنی، شادمان می شوی.
شعف، همان تلاش با توفیق است و اندوه، همان جهد بی توفیق.
زندگی به چرایی محتاج است. اگر چرایی اش را نمی دانی باید که برایش چرایی بیافرینی و گرنه زندگی تهی می شود و زندگی تهی ترسناک است.
عید همان زیرای باشکوه است. عید یافتن پاسخی برای چراهاست.

عرفان نظرآهاری