آخرین خبر/ بغض فروخورده ام، چگونه نگریم؟
غنچه پژمرده ام، چگونه نگریم؟

رودم و با گریه دور میشوم از خویش
از همه آزرده ام، چگونه نگریم؟

مرد مگر گریه می کند؟ چه بگویم ؟
طفل زمین خورده ام، چگونه نگریم؟

تُنگ پُر از اشک و چشم های تماشا
ماهی دلمرده ام، چگونه نگریم!

پرسشم از راز بی وفایی او بود
حال که پُی برده ام، چگونه نگریم؟

برگرفته از @fazelnazari