آخرین خبر/ ‌باید یکبار به خاطر همه چیز گریه کرد
آن قدر که اشک ها خشک شوند
باید این تَنِ اندوهگین را چِلاند
و بعد دفتر زندگی را ورق زد ، به چیز دیگری فکر کرد
باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد

آنا گاوالدا
من او را دوست داشتم