آخرین خبر/ بیا ای دوست، اینجا، در وطن باش
شریکِ رنج و شادی‌های من باش
زنان اینجا، چو شیرِ شَرزه کوشند
اگر مَردی، در اینجا باش و زن باش!

محمدرضا شفیعی کدکنی