باشگاه خبرنگاران/ حسین عابدینی مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال در خصوص دلیل استقبال کم مردم از رمان های ایرانی گفت: به دلیل اینکه ناشران به سمت انتشار رمان های ترجمه شده رفته اند میزان استقبال مردم از رمان ایرانی کاهش یافته است و حجم تولید رمان های ترجمه نسبت به رمان های تالیفی بیشتر است.

او افزود: نویسندگان برای رمان های ایرانی حق التالیف از ناشر دریافت می کنند درصدی از درآمد حاصل از انتشار کتاب صرف پرداخت حق التالیف می شود درحالیکه حق التالیف برای رمان ترجمه شده پرداخت نمی شود و هزینه های انتشار رمان ترجمه شده کمتر از رمان تالیفی است از این رو ناشر کمتر به سمت نویسنده می رود و بیشتر رمان های ترجمه شده را منتشر می کند در نتیجه اقبال مردم به رمان های ایرانی کمتر است و سبد فروش رمان های خارجی بیشتر می شود

مدیر مسئول انتشارات سفیراردهال ادامه داد: تعداد نویسندگان رمان محدودتر است مگر ما چند نویسنده رمان خوب در کشور داریم که ناشران ما بخواهند از آنها کتاب دریافت کنند. این افراد محدود هستند برفرض که تعداد رمان نویسان خوب ما به عدد ۲۰ برسد این افراد در سال در نهایت دو تا سه رمان می‌نویسند و در مجموع ۴۰ تا ۶۰ رمان خوب نوشته می‌شود اما تمام ناشران ما نمی‌توانند از آنها اثر دریافت کنند.

عابدینی ادامه داد: در دنیا سالیانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ رمان خوب نوشته می‌شود برای همین ناشر هر روز رمان خوب خارجی برای ترجمه و انتشار دارد این رمان‌ها ترجمه، منتشر و در کشور پرفروش می‌شود مخاطب هم حق انتخاب دارد به همین دلیل به سمت رمان خارجی می‌رود. آنچه باعث استقبال بیشتر مردم به رمان‌های خارجی شده است تعداد کم رمان‌های ایرانی است در این مسئله بحث کمیت مطرح است وگرنه از نظر کیفیت رمان ایرانی بهتر می‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند.