آخرین خبر/ تظاهر به دوست داشتن، سخت است. روزی شروع به دوست داشتن واقعی می‌کنید و متوجه نمی‌شوید چه هنگام، تظاهر را متوقف کرده اید.


هرگز بال پرواز نخواستیم
ونسا دیفن باخ