آخرین خبر/ انسان برای خطا کردن و جبران خطا زاییده میشود
خطا، دلیل تازگی راه است - دلیل رشد، دلیل باز شدن، و دلیل اینکه انسان نمی‌خواهد و نمیتواند فقط به تجربه شده‌ها قناعت کند.

آتش بدون دود
نادر ابراهیمی