آخرین خبر/ نگران نیستم
همه چیز درست می شود
آب ریخته روی زمین
جمع نه، اما خشک می شود
قلب شکسته
خوب نه، اما ترمیم می شود
و هنوز هم می توان
در گلدان شکسته گل کاشت!

سیمین بهبهانی