آخرین خبر/ عشق مثل آتیشه!
آدمای عاقل خودشونو کنارش گرم می کنن
و آدمای احمق خودشونو می سوزونن

حسین یعقوبی
محرمانه های رومئو و ژولیت