آخرین خبر/ در حسرتِ زندگیِ دیگران
برای این است که از بیرون که نگاه می‌کنی
زندگیِ دیگران یک کُل است که وحدت دارد
اما زندگیِ خودمان که از درون نگاهش می‌کنیم
همه اش تکه تکه و پاره پاره به نظر می‌آید
هنوز هم در پِیِ سَرابِ وحدت می دویم

آلبر کامو
یادداشت ها