آخرین خبر/ عاشقانه ها با پیام دهکردی در برنامه کتاب باز را ببینید.
اجرا: پیام دهکردی
نویسنده: عارفه لک