آخرین خبر/ مادرم سیاستمدار نیست، قانونگذار هم نیست.
اما سیاستش مهربانی است و قانونش زیبایی.
او هر تلخی را به شیرینی بدل می کند و چنان با زمین و آسمان و آب و خاک و گل و آدم مهربان است که هر جا باشد زیباترین جای جهان خواهد شد.
گوشم پر است از گلایه و شکایت این و آن و چشمم از بدبینی مردمان سیاه شده است. اما مادرم ملتی یک نفره است، تنها در کنار اوست که باور می کنم حتی یک نفر هم جماعتی است.

عرفان نظرآهاری