آخرین خبر/ رفته رفته انسان تسلیم می‌شود
توقع زیادی از زندگی نداریم اما یاد می‌گیریم باز کمتر از زندگی توقع داشته باشیم ...


سکه‌ سازان
آندره ژید