آخرین خبر/ عاشقی چرا چه نیاز است به توجیه و دلیل
که تو ای عشق همان پرسش بی‌ زیرایی ...

قیصر امین پور