آخرین خبر/ قاعده ۵ از چهل قاعده شمس تبریزی:
کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد.
عقل محتاط است.
ترسان و لرزان گام بر می‌دارد.
با خودش می‌گوید: «مراقب باش آسیبی نبینی.»
اما مگر عشق اینطور است؟
تنها چیزی که عشق می‌گوید این است: «خودت را رها کن. بگذار برود!»
عقل به آسانی خراب نمی‌شود.
عشق اما خودش را ویران می کند.
گنج‌ها و خزانه‌ها هم در دل ویرانه‌ها یافت می‌شود، پس هرچه هست در دل خراب است.

ملت عشق
الیف شافاک