آخرین خبر/ هر چه بیش تر بی‌اعتنایی می‌کردم،بیش‌تر عاشقش می‌شدم و هر چه بیشتر عاشقش می‌شدم کم‌تر باورم می‌شد.
خود را ناتوان،دربند و از دست رفته احساس می کردم.
بی حرکت،تسلیم!

دوستش داشتم
آنا گاوالدا