آخرین خبر/ فاطمه هاشمی در اینستاگرامش نوشت:

برای فرار از تمام دردهای این روزها ،پناه بردم به کتاب آشپزی از سیر تا پیاز ،نجف دریابندری تا شاید ورق زدنش از زخمهای قلبم بکاهد .........