آخرین خبر/ این شوخی نامردان است که امید می‌دهند و سپس بازپس می‌گیرند و برنومیدشدگان از تهِ دل می‌خندند.


مرگ یزدگرد
بهرام بیضایی