آخرین خبر/ به همین سادگی آدم اسیر می شود
و هیچ کاری هم نمی شود کرد
نباید هرگز به زنان و مردان عاشق خندید
همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد
و آدم دیگر نمی تواند در بدن خودش زندگی کند
می خواهد پَر بکشد

عباس معروفى
سال بلوا