آخرین خبر/ ندار عشقم و با دل سر قمارم نیست
که تاب و طاقت آن مستى و خمارم نیست

دگر قمار محبت نمى برد دل من
که دست بردى از این بخت بدبیارم نیست

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر
به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست

به رهگذار تو چشم انتظار خاکم و بس
که جز مزار تو چشمى در انتظارم نیست

تو میرسى به عزیزان سلام من برسان
که من هنوز بدان رهگذر، گذارم نیست

چه عالمى که دلى هست و دلنوازى نه
چه زندگى که غمم است و غمگسارم نیست

به لاله هاى چمن چشم بسته مى گذرم
که تاب دیدن دلهاى داغدارم نیست