آخرین خبر/ ای شعرِ من از نم نم آواز دو چشمت
آغاز سخن بسته به آغاز دو چشمت

آمیزه ای از شعر تر حافظ و سعدی‌ست
این فتنهٔ خاموش به شیراز دو چشمت

تار است مفاهیم پریشان دو زلفت
ناب است مضامین غزلساز دو چشمت

در دیدهٔ ناباور من این همه آشوب
یا از دو لبت، یا دهنت، یا ز دو چشمت

عمری‌ست که رندان جهان خانه به دوش‌اند
از حاد‌ثهٔ خانه برانداز دو چشمت...

سعید بیابانکی