آخرین خبر/آنچه بیشتر مردم یا دست کم افراد ناموفق از آن بی خبرند این است که زندگی دقیقا به ما همان چیزی را می دهد که می خواهیم هر چیزی که برایت پیش می آید محصول اندیشه های توست
پس اگر می خواهی زندگیت را عوض کنی باید از عوض کردن اندیشه هایت آغاز کنی

مارک فیشر
حکایت دولت و فرزانگی