آخرین خبر/ بعضی از تنهایی ها درمان ندارد ،
پوک میکند تکه هایی از وجودمان را حذف میکند
بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان دارد
که باشد بیاید بماند ...!

صابر ابر