آخرین خبر/ الهی هر که تو را شناخت
و علم مهر تو افراخت
هر چه غیر از تو بود بینداخت... آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانهٔ تو هر دو جهان را چه کند

مناجات خواجه عبدالله انصاری
با صدای گرم خانوم شیبانی
برگرفته از time_dialog