آخرین خبر/ تنها یک چیز را
از تو بیشتر دوست دارم
اینکه تو را دوست دارم
می خواهی بمان
می خواهی برو
رفتنِ تو
دل انگیزتر از آمدن دیگریست..

محمد ابراهیم جعفری