آخرین خبر/ مائیم و موج سودا شب تا به روز تنها
خواهی برو ببخشا خواهی بیا جفا کن
دردی است، غیر مردن آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن

شعر از مولانا
خوانش احمد شاملو
اینستاگرام time_dialog