آخرین خبر/ بشنویم قصه مادر دریا را..
به روایت شرمین نادری عزیز
مادر دریا نگهبان آب‌های خلیج زیبای فارس است.
مردمان جنوب ایران بر این باورند که اگر زنی فرزند یا نوزادش بمیرد باید گهواره چوبی اش را به مادر دریا پیشکش نمایند.

اینستاگرام roostatish