آخرین خبر/ رویا میرعلمی در اینستاگرامش منتشر کرد:

پیش از آنکه واپسین نفس را بر آرم
پیش از آنکه پرده فرو افتد
پیش از پژمردن آخرین گل
بر آنم که زندگی کنم
بر آنم که عشق بورزم
برآنم که باشم در این جهان ظلمانی در این روزگار سرشار از فجایع

ویدیٔو مربوط میشود به برنامه ی رادیو شب
شعر از مارگوت بیگل ترجمه ی احمد شاملو