آخرین خبر/ سلام. ۶۴۰۰ را چگونه در متن خبر بیاوریم؟‌

اعداد تک‌رقمی و بدون واو را به حروف می‌نویسیم.‌

اعداد بیش از سه‌رقم را با ترکیبی از حروف و عدد می‌نویسیم.‌

اعدادی مثل بیست، سی، سیصد، چهارصد به حروف می‌آیند.‌

اکنون اگر عدد منظورمان ۶۴۲۱ باشد، می‌نویسیم:‌

‌◀️ شش هزار و ۴۲۱
چرا که شش، منفرد و ۴۲۱، واو دار و طولانی‌ است.‌
‌اما در مورد ۶۴۰۰ با توجه به قواعد یاد شده داریم:‌
‌‌◀️ شش هزار و چهارصد
‌و اگر اصرار داریم آن را به عدد بنویسیم می‌شود ۶۴۰۰ و هر کسی با سواد ابتدایی به خواندن آن توانا است و نیازی به تأکید دوباره به هزار دار بودن عدد و با خوشحالی بیان کردنِ تعداد زیاد فوت‌شدگان ما نیست.

اینستاگرام dorost.nevisi.official