آخرین خبر/ آرامشی نیست پشتِ هیاهویِ نبودنش!
اما تو برقص، برقص، برقص...
باید که پرت شود خیالم...
از بی‌خیالی‌اش...

علی سید صالحی