آخرین خبر/ سخت نگیر
آرام باش
رویاهای روشن خود را مرور کن
و نزدیکتر بیا
آدمی ادامه آرام آدمی ست
و همین خوب است که آدمی
آدمی را دوست می‌دارد .. .

سید على صالحى