آخرین خبر/ براى عوض کردن زندگیمان، براى تغییر دادن خودمان هیچ گاه دیر نیست.

هر چند سال که داشته باشیم، هرگونه که زندگى کرده باشیم، هر اتفاقى که از سر گذرانده باشیم، باز هم نو شدن ممکن است. حتى اگر یک روزمان درست مثل روز قبلش باشد، باید افسوس بخوریم.

باید در لحظه و در هر نفسى نو شد.

ملت عشق
الیف شافاک