ناملیک/ در این اپیزود از کتاب قدرت عادت نوشته ی چارلز دوهیگ و کتاب خرده عادتها یا عادتهای کوچک نوشته ی استفان گایز گفتیم.این کتابها درباره نحوه شکل گیری عادتها والبته نحوه تغییر اونها صحبت کردند.

برگرفته از کانال رادیوم در سایت ناملیک