آخرین خبر/ معمولا می‌گویند کسانیکه در سایه مرگ زندگى مى کنند یا زندگى کرده اند، در هر کارى که انجام مى دهند، شیرینى لذت بخشى به وجود مى آورند ...

سه روز براى دیدن
هلن کلر